S T A T U T T

Serbisk forening ”SRPSKA KRUNA”

$1. Navn – Serbisk forening ”Srpska Kruna”

$2. Forening av serbere for ”Srpska Kruna” er en frivillig, upolitisk og uavhengig organisasjon stiftet av serbere som bor i Telemark. Målet til foreningen er е dyrke serbiske tradisjoner og serbisk kultur samt е utvikle vennskap og gjensidig samarbeid mellom det serbiske og det norske folk. Foreningen er åpen for alle som ønsker å bli med

$3. Foreningens sete er i Porsgrunn. Foreningens sete kan endre vedtakene til foreningens forsamling

$4. Målene fra $2 skal realiseres gjennom diverse former

$5. Enhver borger i Norge som godkjenner denne statutten og betaler medlemskontingent kan bli medlem i foreningen. Medlemskap i foreningen er frivillig og varer helt til en eventuell utmelding eller utvisning av foreningen

$6. Enhver person som med sitt arbeid og sin oppførsel opparbeider spesielle fortjenester for foreningens anseelse og fremgang kan bli åres medlemmer i foreningen. Forsamlingen i foreningen fatter vedtak om et eventuelt åres medlem etter forslag fra styret

$7. Et medlem i foreningen har rett til е velge е bli valgt inn i alle foreningens organer. Et medlem i foreningen har rett til е delta i alle foreningens aksjoner. Plikten til et medlem i foreningen er е overholde bestemmelsene i denne statutten og е arbeide aktivt for е realisere målene til denne foreningen

$8. De nødvendige innkomster for arbeidet i foreningen skal skaffes gjennom: medlemskontingenter, donasjoner, innkomster fra kultur- og kunsttilstelninger, økonomiske støtte fra den norske stat, Porsgrunn kommune, Telemark fylke og andre kommuner og fylkeskommuner som foreningen samarbeider med samt andre aktiviteter planlagt i denne statutten. Prisen på medlemskontingent setter styret i foreningen

$9. Med som mel е gjennomføre foreningens enkelte aktiviteter og i overensstemmelse med $2 opprettes det ulike seksjoner. Foreningens forsamling velger en seksjonsleder etter forslag fra styret

$10. Foreningens organer er forsamlingen og styret

$11. Forsamlingen er foreningens høyeste organ. Den utgjør alle foreningens medlemmer. Forsamlingen holdes en gang i året. Forsamlingen fatter sine vedtak med to tredjedels flertall blant de tilstedeværende medlemmene. Ikke-medlemmer kan være til stede som tilskuere i styret. Det kan holdes ekstraordinert møte etter krav fra en tredjedel av medlemmene eller fra styret

$12. Forsamlingens oppgaver er som følger:

 • Å fastsette retningslinjer for foreningens arbeid
 • Å fastsette prisen på medlemskontingent
 • Å gi rapport om styrets arbeid og finansielle handlinger
 • Å vedta og endre foreningens statutt
 • Å velge og opplyse foreningens styre
 • Å opprette seksjoner og velge deres ledere
 • Å velge en tilsynskommisjon med tre medlemmer
 • Å behandle klager fra medlemmer

$13. Styret består av 5 til 10 medlemmer. Forsamlingen fatter vedtak om antall medlemmer

 • Styret består av:
 • Styreleder (formann)
 • Nesteleder
 • Sekreter
 • Kasserer
 • Medlemmer som er ledere for de bestemte seksjoner
 • Andre styremedlemmer
 • Vedtak fattes med mandat for 2 år. Vedtak fattes med et flertall blant det samlede antall styremedlemmer. Nestelederen erstatter foreningens formann ved hans eventuelle fravær

$14. Styret i foreningen har følgende oppgaver:

 • Lede foreningens arbeid mellom forsamlingens sammenkomster
 • Kalle sammen forsamlingen til ordinert eller ekstraordinert møte
 • Etter behov å opprette kommisjoner eller arbeidsgrupper som skal utføre bestemte oppgaver
 • Bestemme hvordan samarbeidet skal foregå med andre klubber og foreninger
 • Ryddig føre regning om det finansielle og materielle arbeidet og ta seg av formuen

$15. Styremedlemmer kan ikke lønne seg selv med honorarer fra kassen

$16. Styrelederen sammenkaller styret til møter og leder dem, representerer foreningen utad, skriver under dokumenter i foreningens navn og tar seg av formuen. Styrelederen sørger for е utføre oppgavene planlagt i $14 i denne statutten. Styrelederen fatter vedtak om utbetaling fra kassen og underretter styret om dette

$17. Regnskapet omfatter tidsperioden fra 1.1 til 31.12. Det endelige regnskapet skal underskrives av styrelederen og kassereren, og en bemyndiget revisor skal kontrollere regnskapet, kassen og verdipapirer. Det endelige regnskapet legges ut offentlig, er tilgjengelig for alle foreningens medlemmer og må bli godkjent i den årlige forsamlingen

$18. Alle foreningens organer velges ved hemmelig stemmegivning

 • Forsamlingen kan beslutte å anvende offentlig stemmegivning

$19. Et memorandum må inneholde navnet på foreningen

$20. Foreningen starter sitt virke 28.08.2007 da denne statutten er vedtatt i foreningens konstituerende forsamling

Porsgrunn 28.08.2007